Cube in neuron.
Mainnet is live

BNB Greenfield

Nền kinh tế
và hệ thống lưu trữ
dữ liệu phi tập trung

Đọc tài liệuContact us

Experience BNB Greenfield by Uploading Your First File


Lưu trữ, trao đổi và sở hữu dữ liệu để tạo ra nền kinh tế dữ liệu mới trong hệ sinh thái BNB Chain.

Các tính năng chính


Lưu trữ linh hoạt

Nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ có thể chọn lưu trữ dữ liệu ở mọi nơi, từ các thiết bị đầu cuối phi tập trung cho đến các dịch vụ lưu trữ tập trung.

Cấu hình dữ liệu

Người dùng có thể tùy chỉnh dữ liệu, "vùng chứa" dữ liệu và cấp quyền.

Hệ sinh thái hợp đồng thông minh gốc

Dữ liệu được lưu trữ của BNB Greenfield có thể dễ dàng tích hợp vào hệ sinh thái BNB Chain được hỗ trợ bởi hợp đồng thông minh đang phát triển nhanh chóng.


Tham gia Greenfield ngay hôm nay!

Tham gia BNB Greenfield với tư cách là Nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ, Người xác thực, Nhà cung cấp giải pháp hoặc tích hợp dưới dạng dApp.

Contact us

Tài nguyên dành cho nhà phát triển

Bắt đầu xây dựng trên BNB Greenfield ngay hôm nay.

Tài liệu

GitHub

Cầu nối

Trình khám phá

Faucet

Sách trắng

Hackathon

Price Calculator

Upload UI Kit

Upload your first file to Greenfield using DCellar

DCellar is a file management tool for Greenfield. With DCellar, you can store, manage, control, and own your data in a decentralized way, while having a smooth user experience.

Start Now
Screenshot of DCellar user interface.

File Storage

File Manager

Decentralized

Lợi ích chưa từng có đối với dữ liệu

Đăng nhập bằng các khóa (ID) dựa trên mật mã ẩn danh.


Tạo, đọc và thực thi dữ liệu với trải nghiệm người dùng tương tự như trải nghiệm người dùng của các dịch vụ lưu trữ đám mây hiện đại hàng đầu hiện nay.


Hoàn thành quyền sở hữu và kiểm soát đối với tài sản dữ liệu, với khả năng quản lý việc sử dụng theo cách thủ công và bằng lập trình.


Tăng tối đa lợi ích tài chính từ dữ liệu cá nhân và dữ liệu được chia sẻ.

Thúc đẩy tương lai của web phi tập trung

BNB Greenfield mở ra cơ hội kinh doanh Web3 theo mô hình mới và minh bạch cho các dApp.

BNB Greenfield tiên phong về tính minh bạch và quyền sở hữu dữ liệu vì cộng đồng Web3 thịnh vượng và thế hệ người dùng Web3 tiếp theo.


Tham gia Greenfield ngay hôm nay!

Tham gia BNB Greenfield với tư cách là Nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ, Người xác thực, Nhà cung cấp giải pháp hoặc tích hợp dưới dạng dApp.

Contact us

Kiến trúc
của BNB Greenfield

Hệ sinh thái của BNB Greenfield là bộ ba thực thể phối hợp với nhau để cung cấp hệ thống lưu trữ dữ liệu phi tập trung mới - tất cả đều lấy người dùng làm trung tâm.

Cube in space.

BNB Greenfield Core

BNB Greenfield Core gồm một blockchain hướng tới lưu trữ (BNB Greenfield) và một mạng lưới Nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ (SP) phi tập trung. Người dùng tải yêu cầu lưu trữ dữ liệu lên BNB Greenfield, sau đó các SP lưu trữ dữ liệu ngoài chuỗi. Người dùng có thể kiểm tra xem dữ liệu của mình có được lưu trữ đúng cách hay không bằng tính năng kiểm tra Proof-of-Challenge trên BNB Greenfield.

Các DApp BNB Greenfield

Ứng dụng phi tập trung (dApp) BNB Greenfield có thể giúp người dùng tương tác với hệ thống lưu trữ phi tập trung Greenfield hoặc có thể là các sản phẩm Web3 có tiện ích và giá trị thực sự, khai thác dữ liệu được lưu trữ trên BNB Greenfield ở quy mô lớn theo những cách mới mẻ và thú vị.

BNB Smart Chain

Thông qua một cầu nối chuỗi chéo gốc, mọi khía cạnh của dữ liệu lưu trữ trên BNB Greenfield (dữ liệu, siêu dữ liệu và quyền sử dụng dữ liệu) có thể được chuyển dễ dàng sang BNB Smart Chain, tại đây dữ liệu có thể được khai thác trong hệ sinh thái dApp BNB Chain hiện có.

Các công dụng tiềm năng

Dưới đây chỉ là một số tiềm năng mà BNB Greenfield đem lại để tạo ra thế hệ ứng dụng phi tập trung mới.

Tham gia và trở thành một phần của cộng đồng!

Diễn đàn Build N' Build
Discord
GitHub
Twitter